Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks karny | Sądy | Kodeks wykroczeń | Kodeks pracy
Mapa strony
Mapa strony
kodeks karny / prawo karne

Kodeks karny

Prawo karne
Portal informacyjnyseparator A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator    Strona główna 
Sądy
Sądy w Polsce

Kodeks karny

Stan prawny: luty 2021r.
Tekst jednolity kodeksu karnego
Linki sponsorowane

Zasady wymiaru kary i środków karnych

Art. 53.

§ 1. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

§ 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

§ 3. Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.

Art. 54.

§ 1. Wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować.

§ 2. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Art. 55.

Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art. 56.

Przepisy art. 53, art. 54 § 1 oraz art. 55 stosuje się odpowiednio do orzekania innych środków przewidzianych w tym kodeksie.

Art. 57.

§ 1. Jeżeli zachodzi kilka niezależnych od siebie podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia albo obostrzenia kary, sąd może tylko jeden raz karę nadzwyczajnie złagodzić albo obostrzyć, biorąc pod uwagę łącznie zbiegające się podstawy łagodzenia albo obostrzenia.

§ 2. Jeżeli zbiegają się podstawy nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie albo obostrzenie kary.

Art. 57a.

§ 1. Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dol-nej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§ 2. W wypadku określonym w § 1 sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, chyba że orzeka obowiązek naprawienia szkody, obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązkę na podstawie art. 46. Jeżeli pokrzywdzony nie został ustalony, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Art. 58.

§ 1. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary.

§ 2. Grzywny nie orzeka się, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji.

§ 2a. Kary ograniczenia wolności związanej z obowiązkiem, o którym mowa w art. 35 § 1, nie orzeka się, jeżeli stan zdrowia oskarżonego lub jego właściwości i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że oskarżony nie wykona tego obowiązku.

§ 3. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, sąd może orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywnę albo karę ograniczenia wolności do lat 2, w szczególności jeżeli orzeka równocześnie środek karny; karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje się do sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz do sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4.

Art. 59.

§ 1. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka równocześnie środek karny, a cele kary zostaną przez ten środek spełnione.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawcy występku o charakterze chuligańskim.

<Art. 59a.>

<§ 1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzonego, postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1.

§ 2. Jeżeli czyn został popełniony na szkodę więcej niż jednego pokrzywdzonego warunkiem zastosowania § 1 jest naprawienie przez sprawcę szkody oraz zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi szczególna okoliczność uzasadniająca, że umorzenie postępowania byłoby sprzeczne z potrzebą realizacji celów kary.>

Dodany art. 59a wchodzi w życie z dn. 1.07.2015 r . (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247).

Art. 60.

§ 1. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1.

§ 2. Sąd może również zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa, w szczególności:

§ 3. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

§ 4. Na wniosek prokuratora sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności.

§ 5. W wypadkach określonych w § 3 i 4 sąd wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 5 może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli uzna, że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa; przepisy art. 71-76 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju według następujących zasad:

§ 7. Jeżeli czyn zagrożony jest alternatywnie karami wymienionymi w art. 32 pkt 1-3, nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 2-8; przepisu art. 61 § 2 nie stosuje się.

Art. 61.

§ 1. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz w wypadku określonym w art. 60 § 3, zwłaszcza gdy rola sprawcy w popełnieniu przestępstwa była podrzędna, a przekazane informacje przyczyniły się do zapobieżenia popełnieniu innego przestępstwa.

§ 2. Odstępując od wymierzenia kary, sąd może również odstąpić od wymierzenia środka karnego, chociażby jego orzeczenie było obowiązkowe.

Art. 62.

Orzekając karę pozbawienia wolności, sąd może określić rodzaj i typ zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę, a także orzec system terapeutyczny jej wykonania.

Art. 63.

§ 1. Na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, zaokrąglając do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, dwóm dniom kary ograniczenia wolności lub dwóm dziennym stawkom grzywny.

§ 2. Na poczet orzeczonych środków karnych, o których mowa w art. 39 pkt 2-3, zalicza się okres rzeczywistego stosowania odpowiadających im rodzajowo środków zapobiegawczych, wymienionych w art. 275 lub 276 Kodeksu postępowania karnego.

robert
2011-03-03 22:36:59
Odpowiedzi: 0
jestem jedynym opiekunem 11miesięcznego dziecka,opiekuję się domem mojej mamy i młodszym rodzeństwem ponieważ mama jest w szpitalu,pracuję(własna działalność)wyrok jest w wymiarze 1 rok pozbawienia wolności, do odbycia kary mam wstawić się 07.03.2011.mój pobyt w z.k. spowoduje że mój syn zostanie oddany do domu dziecka czego nie potrafiłbym znieść.jestem zdesperowany i proszę o pomoc,co mogę zrobić w tej sytuacji?
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-03-09 15:22:48
Odpowiedzi: 0
Moje pytanie dotyczy wyroku w sprawie karnej którego podstawą jest niealimentacja.Pierwszy wyrok był rok pozbawienia wolności w nzawieszeniu na trzy lata, nakaz alimentacji bierzącej, kurator. Mimo to ojciec dzieci nie płacił alimentów nadal i Fundusz Alimentacyjny ponownie podał sprawę do prokuratury. W okresie objętym drugim aktem oskarżenia nie dokonano żadnej wpłaty, ponadto oskarżony innej kobiecie na jedno dziecko płacił alimenty regularnie w wysokości wyższej niż zasądzona. Mi na dwoje dzieci złośliwie nie płacił, a mimo to sąd wydał wyrok dwa lata w zawieszeniu na lat pięć, nakaz alimentacji i kurator na czas zawieszenia. Dlaczego, skoro już raz kara w zawieszeniu nie dała efektów została zaśadzona po raz drugi? Dlaczego nie zostało uwzględnione że oskarżony kłamał przed sądem i nie jest to jego jedyne przewinienie? (był karany za kradzieże, próbę wyłudzenia, zabór mienia znacznej wartości-zawsze w zawieszeniu). Takie działania sądu powodują, że czuje się on bezkarny i nie ma zamiaru przestrzegać prawa. Jak można spowodować zmianę ostatniego wyroku? Złożyłam wniosek o uzasadnienie, będę miała możliwość apelacji. Proszę o pomoc.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-08-17 23:39:44
Odpowiedzi: 1
Jaka bedzie kara za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających???
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-09-05 19:06:23
DOŻYWOCIE !!!
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-08-31 15:32:42
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może zabrać uczniwi telefon podczas lekcji co na to kodeks karny?
Dodaj odpowiedź
patrycja
2011-10-23 20:54:56
Odpowiedzi: 1
co grozi za nie stawienie sie za dobycie wyroku
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-03 18:06:27
3lat do 15 lub kara piniezna
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-03-26 22:10:35
Odpowiedzi: 0
witam
mam pytanie w kwestii przekroczenia czasu pozbawienia wolności.
Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego osoba miała odbyć karę pozbawienia wolności czterech miesięcy.Częsciowo zaliczono na poczet kary uiszczoną grzywnę,tak więc w postanowieniu zapisano ,że do odbycia pozostało dwa miesiące kary pozbawienia wolności.Osoba została zatrzymana przez Policję w dniu 25.05.2011 i według wpisu na świadectwie zwolnienia z ZK pozbawienie wolności trwało w okresie 25.05.2011 do 27.07.2011 tj.64 dni.Czy w świetle art.63 kk można mówić o przekroczeniu okresu pozbawienia wolności ,a jeśli tak -to gdzie można kierować ewentualną skargę czy roszczenia odszkodowawcze ?
Pozdr.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-04-08 19:31:58
Odpowiedzi: 0
co grozi z zgubienie magazynka z amonicją służbową [szt 8]
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-04-08 19:33:28
Odpowiedzi: 1
co grozi z zgubienie magazynka z amonicją służbową [szt 8]w czasie pełnienia służby
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-08-08 12:52:02
co grozi za zgubienie magazynkow z amunicja podczas pelnienia sluzby w firmie konwojowej
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-07-31 12:33:16
Odpowiedzi: 0
Sąd Cywilny wydał wyrok w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej o niezwłoczne naprawienie tarasu który przeciekał do mojego mieszkania. Ponadto spółdzielnia zgodnie z wyrokiem sądu ma obowiązek zapłacenia mi kosztów postępowania procesowego. Od 6 czerwca spółdzielnia nie wykonuje wyroku. Co ja mogę zrobić aby wyegzekwować od spółdzielni wykonanie wyroku?
Dodaj odpowiedź
ewa
2012-09-13 13:41:52
Odpowiedzi: 0
komu przysluguje dozor elektroniczny i jak to zalatwic?
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-09-16 08:34:05
Odpowiedzi: 0
Syn przebywa zza granica w osrodku dla narkomanow .Czy musi wrocic do odbycia kary?
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-09-22 07:52:19
Odpowiedzi: 1
mój brat poszedłdo wiezienia na 25 dni za kare grzywny czy moga mu w tym czasie odwiesic inne wyroki co ma w zawieszeniu za lekkie przestepstwa????
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-03-11 12:47:40
niestety mogą szczególnie jeśli te wyroki są z tych samych paragrafów
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-24 06:38:55
Odpowiedzi: 0
jak mogę odzyskac swój komputer który był dowodem w sprawie o nielegalne oprogramowanie gdzie mogę pisać prośbę i czy to możliwe.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-07 10:20:37
Odpowiedzi: 1
Z jakiego art.kk sąd może skazać za fałszywe zeznania.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-16 22:48:43
art. 233 kk
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-07 12:23:50
Odpowiedzi: 0
grupa p3 co przysluguje skazanemu?
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-01 19:41:52
Odpowiedzi: 0
witam, chciałam sie dowiedzieć coś na temat podgrupy P2, czy jest jakiś kodeks paragraf zeby było cos opisane??
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-23 09:00:28
Odpowiedzi: 0
Witam. Istnieje jeszcze system dozoru elektronicznego?
jeżeli tak to na jakich zasadach, jak i gdzie się o niego dowiedzieć i czy trzeba za niego płacić. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-06-13 14:36:46
Odpowiedzi: 0
jak wnieść do sadu pismo jak sprecyzować aby sad ,wnowil sprawę o zabójstwa odlozona z powodu uciczki,chodz o spraw szczegolnae,na sprawie świadek ,zeznal z poszkodowanym z rodziny na sprawie z-ca prokuratora,sprawe zlozyl prokurator milicjant
Dodaj odpowiedź
ryszard
2018-03-13 15:49:22
Odpowiedzi: 0
witam mam wyrok za przemyt narkotykow 3lata 8 miesięcy.mam 60lat mieszkam sam z zona która wymaga opieki ma 58lat i jest na recie czy istnieje jakiś sposób na zamianę kary wiezienia na inna kare
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
sądy pomorskie sądy zachodniopomorskie sądy warmińsko-mazurskie sądy podlaskie sądy mazowieckie sądy kujawsko-pomorskie sądy wielkopolskie sądy lubuskie sądy lubelskie sądy łódzkie sądy dolnośląskie sądy opolskie sądy śląskie sądy świętokrzyskie sądy podkarpackie sądy małopolskie