Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks karny | Sądy | Kodeks wykroczeń | Kodeks pracy
Mapa strony
Mapa strony
kodeks karny / prawo karne

Kodeks Wykroczeń

Prawo karneseparator A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator    Strona główna 
Sądy
Sądy w Polsce

Kodeks wykroczeń

Linki sponsorowane

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Art. 84.

Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 85.

§ 1. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa lub ustawia znak turystyczny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

< Art. 85a.

§ 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności.>

Art. 86.

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 87.

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Art. 88.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia, podlega karze grzywny.

Art. 89.

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 90.

Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 91.

Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Art. 92.

§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 92a.

Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

Art. 93.

§ 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 94.

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Art. 95.

Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 95a.

Kto posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.1)) niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny do 500 zł.

Art. 96.

§ 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:

§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3–6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono – kierownik jednostki dysponującej pojazdem.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Art. 96a.

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posiada w pojeździe urządzenia stanowiące obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu, wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, a także elementy oznakowania w postaci napisów, podlega karze grzywny.

§ 2. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w pojeździe sygnałów świetlnych w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie, podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.

§ 3. Urządzenia lub elementy oznakowania, o których mowa w § 1 i 2, podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 96b.

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)), podlega karze grzywny do 2000 złotych.

Art. 97.

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Art. 98.

Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 99.

§ 1. Kto:

podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto przy zadrzewianiu lub zakrzewianiu albo przy prowadzeniu robót ziemnych nie zachowuje przepisowej odległości od linii kolejowych.

Art. 100.

Kto:

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 101.

Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.

Art. 102.

Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.

Art. 103.

Kto bez ważnej przyczyny uchyla się od nałożonego obowiązku świadczeń osobistych lub rzeczowych, mających na celu zwalczanie zagrożenia przerwania komunikacji na skutek zasp śnieżnych, powodzi lub usuwisk, albo wykonuje te świadczenia nienależycie, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 103a. (uchylony).
zulik
2011-03-21 18:30:49
Odpowiedzi: 1
Jestem pracownikiem ochrony. W pojeździe przez właściciela firmy ochrony i tego pojazdu zamontowane zostały dźwiękowe sygnały uprzywilejowania. Czy po zatrzymaniu przez policję i ujawnieniu tego wyposażnia zpłacę mandat?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-03-25 23:16:22
Jaki pojazd może być pojazdem uprzywilejowanym mówi art.53.1PoRD.Ponadto kierujący pojazdem uprzywilejowanym musi posiadać dodatkowe uprawnienia.Przewożenie w pojeździe nie będącym pojazdem uprzywilejowanym urządzeń wysyłających sygnał świetlny błyskowy koloru niebieskiego i sygnał dźwiękowy modulowany gotowych do użytku jest zabronione.
Dodaj odpowiedź
mietek
2011-03-22 23:00:38
Odpowiedzi: 1
Mam paranoiczną sytuację. Policja twierdzi, że zarejestrowała na fotoradarze mój samochód poza W-wą. Grożono mandatem, jak nie wskażę kto kierował samochodem. Foto z radaru jest wadliwe. To działo się podobno 28.X,2010. Propozycję mandatu usłyszałem 17 lutego 2011 r. a więc 3,5 miesiąca po rzekomy zdarzeniu. Ja nie jechałem w tym dniu w miejscy rzekomego pomiaru. Byłem w Warszawie i mam świadków. Nikomu w tym dniu nie powierzałem samochodu. Policja szantażowała, że jak nieotrzyma z polcki z miejsca zdarzenia lepszego foto to i tak wniesie sprawę do sądu. Nie mogłem się przyznać do czegoś, czego nie popełniłem. 22 marca ponownie zostałem wezwany. Oświadczył mi posterunkowy, że nie dostał lepszego zdjęcia. Kieruje mohją sprawę do sądu. Gdey zapytałem czy już nie powtarza propozycji mandatu, powiedział, że jest już za późno. Co mi możercie państwo poradzić?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-03-25 22:42:42
Propozycja przyjęcia mandatu pada tylko raz, poza tym są określone terminy kiedy policja od ujawnienia wykroczenia może nałożyć mandat karny.Ponadto sprawa ujawnionego wykroczenia musi być merytorycznie zakończona:mandatem karnym lub ( w przypadku odmowy przyjęcia mandatu albo kiedy przekroczony został termin kiedy policja możne go nałożyć) wniosek do sądu
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-03-29 20:27:53
Odpowiedzi: 1
w art.96 par.3 mowi sie o grzywnie nie okreslajac jej gornej wysokosci. co to oznacza w praktyce - czy jest dowolna, czy jestjakies ograniczenie wynikajace z przepisow ogolnych?
i drugie - Straz Miejska informuje mnie o skierowaniu sprawy do Sadu ale nie zaproponowali mi najpierw zaplacenia mandatu. czy to oznacza, ze skierowanie do sadu jest bezprawne?

pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-07-20 13:35:26
Straż Miejska powinna zaproponować mandat i pouczyć, że w sytuacji odmówienia przyjęcia w/w sprawa zostanie skierowana do sądu... Najwyższą grzywną jaką może nałożyć SM to do 500 zł. Sąd nawet do 5000 tyś.
Dodaj odpowiedź
janusz
2011-04-08 14:07:52
Odpowiedzi: 1
na jki okres moze byc zabrane prawo jazdy gdy jest sie w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu 0.45
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-05-26 20:05:50
w zależności czy to 0,45 to jest w mg/l czy w promilach. bo jak w miligramach na litr (mg/l) to trzeba pomnożyć razy 2,1 i wychodzi około 0,95 w promilach tak więc idąc za myślą jest to przestępstwo czyli zatrzymanie prawa jazdy i zakaz orzeka się od 1 roku do lat 10. natomiast jeśli jest to w promilach tak więc od 6 miesięcy do 1 roku.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-06-29 08:35:53
Odpowiedzi: 0
Co oznacza termin tamowanie lub utrudnianie ruchu (art 90)? Czy można dostać mandat za zbyt wolną jazdę? Jeśli tak to jak wolno trzeba jechać? Czy jest to w jakiś sposób ustalone czy zależy od dowolnej interpretacji policjanta?
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-07-12 22:07:00
Odpowiedzi: 1
Czyja wina? Na osiedlowej ulicy dwukierunkowej,zaparkowane samochody z obu stron (częściowo na ulicy )zawęziły przejazd do drogi jednokierunkowej.Rowerzysta widzi, że jedzie z przeciwka samochód.Chcąc uniknąć zderzenia zjażdza jak najbardziej na prawo i zaczepia o stojący samochód. Tłucze częściowo reflektor.Właściciel zaparkowanego samochodu oczekuje zwrotu za koszty naprawy.Czy sam nie jest winien? Może w połowie?
Odpowiedzi (1):
dzielnicowy
2011-07-26 21:54:38
Wina z art. 86 par. 1 k.w. - rowerzysta.
Jeżeli na tej ulicy są zakazy zatrzymywania się/postoju - winni kierujący ale z 92 par.1 k.w. Życzę powodzenia kierowcy uszkodzonego pojazdu w uzyskaniu odszkodowania od rowerzysty (OC rowerzystów to rzadkość w naszym kraju), pozostaje sprawa cywilna.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-07-19 22:28:01
Odpowiedzi: 1
Witam! Rok temu jechałam ze znajomym(byłym mężem)samochodem który zatrzymał się pod sklepem.Zrobił zakupy i po włączeniu kierunkowskazu lewego wykonał manewr zawracania.Za nami i przed nami nie było żadnego pojazdu.Gdy już znajomy wykonał ten manewr zawracania w miejscu oczywiście dozwolonym za nami kilka metrów zauważyliśmy motorowerzystę który przewrócił się ale zaraz pozbierał i zszedł na chodnik.Dopiero nadjechały samochody, nie było żadnej kolizji więc myśmy odjechali gdyż to było parę metrów za nami ok 8.Ale po 2 minutach wróciliśmy na miejsce zdarzenia parkując niedaleko samochód.Ten motocyklista miał stłuczenia tylko.zapytałam czy jest wszystko w porządku i zorientowałam się że dzwoni na policję a my jesteśmy winni jego wywrócenia.Nie mógł się dodzwonić więc po uzgodnieniu z byłym mężem poszłam na komisariat to zgłosić nie wiedząc że tym się zajmuje drogówka.W komisariacie dyżurny powiedział że po co ta policja jak nie było wypadku a ja powiedziałam że ten motocyklista tak sobie zażyczył.Policjanci z drogówki też powiedzieli po co przyjechali jak nie było kolizji , żadnych zadrapań samochodu, później policjanci miejscowi to sprawdzili i sporządzili notatkę służbową.Kierowcy byli trzeźwi.Teraz sprawa jest w sądzie ponieważ mój były mąż kiedy mu powiedziano że jest winien termu i ma się przyznać ale nie drogówka tylko inny wydział bo uciekliśmy z miejsca wypadku.Nie było żadnych świadków tego zajścia tylko ja pasażer a wszystko to się stało pod samym monitoringiem.Oczywiście zadaliśmy okazania nagrania z monitoringu, zostało przekazane do sądu.Motocyklista tłumaczył się ze mój były mąż włączył prawy kierunkowskaz i mu zajechał drogę w ten sposób on musiał się wywrócić.Chodzi mi o to czy mój były mąż może zostać ukarany?To będzie jego wina że motocyklista nie zachował należytej odległości za naszym autem?Temu motocykliście chodzi o odszkodowanie z naszego ubezpieczenia na co ja się nie zgadzam.Ja z byłym mężem przebywamy za granicą.6 lipca odbyła się sprawa, jest wysłany list na adres domowy którego dzieci nie mogą odebrać do mojego "kierowcy".Listonosz zostawił awizo z datą 7 lipca ile mamy czasu na ewentualne odwołanie się i czy ja mogę mieć wgląd do akt sprawy bo jestem w Polsce a były małżonek przyjedzie 30 lipca. Co w takiej sytuacji można zrobić i kiedy się odwołać.Zaznaczam ze mój były mąż dzwonił do sądu i zgłaszał że jest za granicą, powiedzieli że jak przyjedzie ma się zgłosić zaraz do sądu ale ja się obawiam czy to nie będzie za późno.Bardzo proszę o jakąś poradę.
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-20 22:45:19
niech Pani zatrudni adwokata
Dodaj odpowiedź
artur
2011-08-20 14:46:39
Odpowiedzi: 1
prowadzilem pojazd kolegi pod wplywem alkocholu bez uprawnien ,gdy parkowalem przejezdzala policja zatrzymali mnie kolega nie mial wiedzy co do mojego stanu jak i uprawnien nie bylo go tez w pojezdzie po dotarciu do auta nie posiadal dokumentow pojazdu, czy pomimo ze auto bylo zaparkowane w miejscu do tego przeznaczonym policja mogla je zabrac na parking
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-09-03 20:56:43
Biorąc pod uwagę że twój kolega przyszedł na miejsce i nie miał dok tzn. ze co wtedy ten holownik już zabrał ten samochód czy jeszcze nie bo jak nie to policjanci powinni poczekać aż ten przyniesie dokumenty i samochód zostanie mu przekazany lub jego właścicielowi. to juz by zależało od policjantów. Takie pojazdy holowane są procesowo dlatego koszta pobytu ich na parkingu się nie płaci tylko za holowanie samo.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-09-01 12:00:58
Odpowiedzi: 1
Czy policja może wystawić mi mandat na podstawie zdjęcia z fotoradaru i nie przesłać mi tego zdjęcia w celu rozpoznania kierowcy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-09-03 21:07:32
Fotoradary na nieszczęście przejęła INSPEKCJA RUCHU DROGOWEGO a co się z tym wiąże z tego co mi wiadomo przesyłają oni zdjęcie tzn. jego kopię do właściciela pojazdu na który jest on zarejestrowany z wezwaniem do zapłaty mandatu karnego oraz wypełnieniem tabelki z danymi z prawa jazdy.(to jeśli kierowca przyznaje sie ze to on kierował) jeśli to nie on kierował to proponował bym wskazać kto kierował gdyż jeżeli zdjęcie było z przodu to okażą oni w sądzie dokładne zdjęcie gdzie 95% będziesz widział kto kierował. Jeżeli nie podasz kto kierował to grozi ci grzywan od 20 do 500 w drodze MKK i od 50 do 5000 zł przez Sąd. Jeżeli natomiast to było zdjecie z tyłu to taka sama sytuacja co z przodu tylko ze maż jeszcze jedną możliwość wskazać dwie osoby które oświadczą ze faktycznie poruszały się twoim pojazdem jednakże nie pamiętają kiedy to było i która z nich wówczas kierowała. Wtedy ty nie zostajesz ukarany bo wskazałeś potencjalnych kierowców którym użyczałeś pojazdu natomiast w Polsce zbiorowego karania za wykroczenia jeszcze nie widziałem. Także życzę powodzenia. W przypadku pouczenia cię przez policję czy inspekcję z art. 54&7 wówczas gdy nie nadeślesz pisemnych wyjaśnień do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty odbioru ich pisma to zostaniesz wezwany do Sądu lub zostaniesz skazany zaocznie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-09-21 15:23:26
Odpowiedzi: 0
Czy zapłacę mandat z fotoradaru straży gminnej jeśli użyczyłam pojazd znajomej osobie i ona mieszka za granicą?
Dodaj odpowiedź
Grzegorz
2011-10-12 18:26:10
Odpowiedzi: 3
Czy kierowca nie posiadający uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi uczestniczący w kolizji jest winny jednoznacznie ponieważ nie ma uprawnień?
Odpowiedzi (3):
Gość
2011-12-16 12:35:58
Analizując kodeks drogowy i kodeks karny wydaje się, że tak jest, że osoba prowadząca bez wymaganych uprawnień w razie kolizji automatycznie staje się winna.
Gość
2011-12-16 16:18:24
Mam jeszcze jedno pytanie "Czy sa na to jakieś paragrafy" Z góry dziękuję za odpowiedz.
Gość
2012-02-07 15:30:57
to są dwa odrębne wykroczenia. jeżeli kolizja jest po za droga publiczną to kierujący nie musi posiadać uprawnień do kierowanie pojazdem, a rozpatrywane jest kto się przyczynił do takiego zdarzenia.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-11-20 15:20:41
Odpowiedzi: 2
po jakim czsie ulega przedawnienie .od momentu wkroczenia [zdjęcie z fotoradaru straży miejskiej]zdjęcie 14.04.2011,powiadomienie 8.11.2011
Odpowiedzi (2):
Gość
2011-12-13 09:58:40
rok od ujawnienia wykroczenia
Gość
2011-12-13 10:02:21
jeżeli wszczęto postępowanie wyjaśniające do przedawnienie następuje po 2-ch latach art. 45 kodeksu wykroczeń
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-12-17 13:52:02
Odpowiedzi: 0
Czy jeżeli we wniosku o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym skierowanym przez policję do sądu(wykroczenie o wymuszenie pierwszeństwa przejazdu na rowerzyście) w wykazie dowodów brak jest wymienienia innych świadków(w tym rowerzysty) oraz brak jest szkicu sytuacyjnego miejsca zdarzenia jest podstawą do odrzucenia wniosku przez sąd? Czy policjant miał obowiązek zatrzymać rowerzystę i przesłuchać jako drugiego uczestnika zdarzenia? Dziękuję.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-02-27 17:04:31
Odpowiedzi: 0
Postawiłem samochód w strefie zamieszkania (D-40).W ów strefie mieszkam i mam wraz ze wspólnotą mieszkaniową w której mieszkam wykupione udziały co do gruntu.Postawiłem samochód na ziemi wspólnoty mieszkaniowej a straż miejska wzywa mnie o wstawienie się do nich bo naruszyłem zasady ruchu drogowego (art.46,47,49) i "Parkowanie w strefie zamieszkania tj.art 97 KW". Czy mają prawo mnie ukarać skoro teren jest własnością wspólnoty mieszkaniowej a ja jestem jej udziałowcem ?
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-06-23 12:58:10
Odpowiedzi: 0
Szanowni Państwo,

Zostaliśmy bez powiadomienia jako mieszkańcy i WSPÓŁWŁAŚCICIELE drogi wewnętrznej/nasza Spółdzielnia - odcięci od dojazdu do naszych garaży - zrobiła to inna Spółdzielnia poprzez manipulacje w Urzędach i postawienie zatwierdzonych znaków drogowych. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa tę drogę jako ogólnodostępną wewnętrzną pieszo-jezdną, właściciel Urząd Miasta Warszawy i 5 podmiotów współwładających, w tym nasza Spółdzielnia. Nasza Spółdzielnia również występowała stosownym projektem organizacji ruchu - Burmistrz i Vice Burmistrz potwierdzał nasze prawa, a w tym czasie Wydz. Infrastruktury tegoż Urzędu za naszymi plecami zatwierdził znaki drogowe zabraniające nam korzystania z tej drogi - przyznające możliwość tylko jednej Spółdzielni. Bardzo prosimy o pomoc i stosowne akty prawne wspomagające nas w walce. Jakie akty prawne i paragrafy nakładają obowiązek na Urzędy konsultowania z lokalnym społeczeństwem i interesem ogólnospołecznym - i jakie sa sankcje dla Urzędów i urzędników nie dopełniajaących tego obowiązku. Z góry dziękujemy za pomoc i potraktowanie jako pilne tej sprawy - 1 lipca mamay spotkanie w Urzędzie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-12-19 10:29:11
Odpowiedzi: 0
Mieszkam na osiedlu zamkniętym w strefie zamieszkania. Przez środek osiedla przebiega droga, która dzieli dwie wspólnoty.Jedna ze wspólnot postanowiła zaadoptować pas ruch do parkowania,tłumaczą że ta część jezdni należy do nich (stoją znaki zakazu postoju. Tak zaparkowane auta oczywiście utrudniają przejazd, wyjazd z garaży i cały ruch.Straż miejska i policja nie chcą interweniować bo to osiedle zamknięte.Dodatkowo ich wspólnota chce wyznaczyć miejsca parkingowe na tymże pasie ruchu.Czy Oni jako właściciele połowy drogi mogą tak zrobić, czy prawo o ruchu drogowym i inne przepisy są ponad ich własnością. Proszę o radę. Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-02-13 15:19:49
Odpowiedzi: 2
witam jechalem samochodem i zmienialem pas z lewego na prawy w tym czasie zaczepilem drugi samochud oczewiscie sie zatrzymalismy z tamtym kierowca i tamten kierowca powiedzial ze nic sie nie stalo i sie rozjechalismy a teraz dostalem wezwanie na komisariat w tej sprawie czy istnieje morzliwosc obciarzenia mnie kosztami ewentualnej naprawy tamtego samochodu
Odpowiedzi (2):
arkadin
2014-05-25 09:22:37
Jeżeli są ku temu odpowiednie przesłanki (czas jaki upłynął od popełnienia wykroczenia, materiał dowodowy wskazujący pana jako sprawcę) to tak
Gość
2014-08-09 02:33:14
witam
mam pytanie mój tato prowadził samochód uprawniony do przewozu zbóż itp. Wyprzedzał naukę jazdy i dziewczyna- uczennica w momencie wyprzedzania skręciła kierownice tak ze zahaczyła lusterkiem o tył naczepy. Pan z drogówki ukarał mojego tatę w tej sytuacji na podstawie artykułu 86 p. 1. k.w. I zabrali tymczasowo prawo jazdy według "nowych przepisów". Co Państwo sądzicie o tej sytuacji?
Dodaj odpowiedź
Anna
2014-08-12 07:52:45
Odpowiedzi: 1
Otrzymałam opcjonalnie do wyboru mandat 100 i 2 pkt, lub 200 zł. mandatu bez wskazania kto prowadził samochód. Sprawę zaniedbałam, mandatu nie zapłaciła i nie podjęłam żadnej korespondencji ze Strażą Miejską.Zapadł wyrok ( drugi , bo od pierwszego który odmawiał SM prawa do ścigania mnie, SM się odwołała a drugi wyrok jest niekorzystny dla mnie). Nałożono na mnie karę grzywny w wysokości 300 zł. i uznano winnym zarzutu z Art. 96 paragraf 3 kodeksu wykroczeń. Mam pytanie czy jeśli zapłacę to 300zł. to sprawa się kończy, czy jeszcze musze zapłacić mandat? Czy jeszcze poniosę jakieś koszty? Sąd zwolnił mnie od opłaty sądowej. Nadmieniam że chcę zapłacić bo sprawa jest w sądzie 500 km od miejsca mojego zamieszkania a w razie jakiegoś wezwania do sądu koszt paliwa będzie większy niż nałożona grzywna. Za odpowiedź dziękuję
Odpowiedzi (1):
Tomek
2014-09-15 14:49:11
Nic nie płać, odwołaj się od wyroku bo z tego co piszesz, zostałaś ukarana za to, że jesteś właścicielką samochodu lub za to, że nie wskazałaś osoby prowadzącej pojazd (oba przypadki nie są zabronione prawem) a trzeba zaznaczyć, że nie masz obowiązku ani pamiętać kto w danym dniu o tej porze auto posiadał oraz nie musisz wskazywać osoby jeśli nie masz pewności, że to ona akurat kierowała autem w tym momencie (jest to czyn zabroniony, składanie fałszywych zeznań). Najlepiej wpisz w wyszukiwarkę "anuluj mandat" i tam za symboliczne kilkanaście złotych prawnicy poinstruują cię co masz robić i na 99% nie będziesz musiała mandatu płacić. Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-18 17:17:34
Odpowiedzi: 0
Jaka jest podstawa prawna tzw. "lejków trzeźwości". Wg mnie w ustawie "Prawo o ruchu drogowym", nie ma takiego pozwolenia dla policji.
Dodaj odpowiedź
Andrzej
2015-02-16 11:34:02
Odpowiedzi: 1
Prosze o udzielenie inormacji czy przy przekroczenie punktow karnych,strace uprawnienia na wszystkie kategorie i czy jezeli tak czy mam szanse na zatrzymanie kategorie zawodowych?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-03-12 21:47:59
Możesz stracić wszystkie kategorie.Chyba ,że sad orzeknie inaczej.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-05-07 22:15:48
Odpowiedzi: 0
Witam. Wychodzac dzisiaj kolo godziny 21 z mieszkania od narzeczonej za wycieraczka auta miałem wsadzone wezwanie na komende z 92&1KW.Zdziwiło mnie to tym bardziej ze parkuje juz tam od ponad 2lat. Co mam zrobic w tej sprawie i co mi grozi?? Dziekuje z góry za odpowiedz.
Dodaj odpowiedź
Adam
2015-05-19 12:07:16
Odpowiedzi: 0
Sytuacja: instruktor nauki jazdy prowadzi praktyczną naukę jazdy czyli siedzi obok kursanta, który jest kierującym pojazdem samochodowym.Instruktor jest pod wpływem alkoholu. Pytanie: czy wyczerpuje znamiona popełnienia wykroczenia, iż kierował pojazdem będąc pod wpływem alkoholu i czy w związku z tym grożą mu te same konsekwencje jak kierującemu.
Dodaj odpowiedź
Tomek
2015-06-10 10:07:36
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie dotyczące przejścia dla pieszych. Wczoraj jechałem w terenie zabudowanym z prędkością ok 40. Przede mną jechał samochód a przed nim radiowóz, który zjechał na pas do skrętu w lewo i zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Samochód przede mną przejechał swoim pasem a ja za nim. Radiowóz włączył koguty, jechał za mną i zatrzymał mnie dopiero na końcu miasteczka. Funkcjonariusze na mnie nakrzyczeli, że spowodowałem zagrożenie w ruchu lądowym i wjechałbym w tłum ludzi. Zagroził mi, że zabierze mi prawo jazdy na 3 miesiące. Powiedział że to 350 zł i 10 pkt. i czy przyjmuję mandat. Trochę byłem zaskoczony i się sfrajerzyłem, bo nie zapytałem czy mają nagranie, ale też nie byłem pewny jak dokładnie wyglądała sytuacja, więc przyjąłem mandat. Potem na spokojnie z 2 pasażerami analizowałem sytuację i doszliśmy do wniosku że na przejściu nie było nikogo. Nawet z lewej strony (od strony radiowozu). Dopiero ludzie się zbierali na chodniku ale nikt nie przechodził bo cały czas był sznur samochodów. Żadnego zagrożenia z pewnością nie spowodowałem. Wpisali mi w mandacie nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu i art. 90KW. Potem sprawdziłem że art. 90 mówi o utrudnianiu lub tamowaniu ruchu. Szkoda że wziąłem ten mandat, bo jak się dowiedzieli że go przyjmuję byli już mili i uprzejmi. Doszliśmy do wniosku, że Policja wykorzystała moje zawahanie i zwyczajnie mnie zaszantażowała. Czy mogę coś jeszcze wywalczyć skoro już podpisałem mandat? Koledzy, którzy jechali ze mną byli też zdziwieni a z tego co się dowiedziałem w tej miejscowości funkcjonariusze stosują tą metodę. Zatrzymują się przed przejściem choć nikogo na nim nie ma i kasują kierowców. Da się coś jeszcze zrobić? Może w sądzie miałbym jakieś szanse.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-02 20:17:52
Odpowiedzi: 0
Mam niecodzienne pytanie czy po wejściu nowych przepisów policja ma prawo odcholowac np motor z prywatnej posesji.niemam prawka na motor i mnie widzieli nie niescigali mnie. Porostu pojechali za mną. Motor w garażu wjechali na prywatną posesję,gadka ok jechałem to mandacik ok. Ale żeby lawete i zabrać motor na parking?
Dodaj odpowiedź
Wojtek
2016-03-03 19:30:36
Odpowiedzi: 2
Cofałem tyłem z parkingu i zawadziłem pojazd zaparkowany na przystanku w zatoczce dla autobusów, po drugiej stronie ruchliwej ulicy. Dostałem mandat za spowodowanie zagrozenia bezpieczeństwa. Czy słusznie jeżeli na przystankach obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju?
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-03-11 21:09:27
Nie stosowanie się do przepisów jednego z uczestników nie zwalnia Ciebie z ich przestrzegania. Kierowca źle zaparkowanego auta również powinien ponieść odpowiedzialność w postaci mandatu, oraz Twój ubezpieczyciel powinien mu odmówić wypłacenia odszkodowania, ewentualnie powinien naprawiać ze swojego AC.
Winę za kolizję ponosisz Ty.
Gość
2016-04-17 11:03:39
A niby w jaki sposób i dlaczego ubezpieczyciel miałby odmówić wypłaty odszkodowania? Możesz podać jakąkolwiek podstawę prawną na poparcie tych twierdzeń?
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
sądy pomorskie sądy zachodniopomorskie sądy warmińsko-mazurskie sądy podlaskie sądy mazowieckie sądy kujawsko-pomorskie sądy wielkopolskie sądy lubuskie sądy lubelskie sądy łódzkie sądy dolnośląskie sądy opolskie sądy śląskie sądy świętokrzyskie sądy podkarpackie sądy małopolskie