Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks karny | Sądy | Kodeks wykroczeń | Kodeks pracy
Mapa strony
Mapa strony
kodeks karny / prawo karne

Kodeks Wykroczeń

Prawo karneseparator A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator    Strona główna 
Sądy
Sądy w Polsce

Kodeks wykroczeń

Linki sponsorowane

Wykroczenia przeciwko porządkwo i spokojowi publicznemu

Art. 49.

§ 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 49a.

§ 1. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze grzywny.

§ 2. Usiłowanie i pomocnictwo są karalne.

Art. 50.

Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 50a.

§ 1. Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 51.

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Art. 52.

§ 1. Kto:

– podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Art. 52a.

Kto:

– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 52b.

Kto zużywa olej opałowy do celów napędowych, podlega karze grzywny do 500 zł.

Art. 53. (uchylony).
Art. 54.

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art. 55.

Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 56.

§ 1. Kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny.

§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki publicznej przeprowadzonej niezgodnie ze zgłoszeniem, orzeka się zaś ich przepadek, gdy zbiórkę publiczną przeprowadzono bez zgłoszenia.

§ 4. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych z czynu określonego w § 1 także wtedy, gdy zostały one przekazane przez sprawcę innej osobie lub instytucji, jak i przepadek pieniędzy uzyskanych za zebrane ofiary w naturze i rzeczy nabytych za uzyskane ze zbiórki publicznej pieniądze.

§ 5. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji pomocy społecznej lub instytucji kultury.

Art. 57.

§ 1. Kto organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar na uiszczenie grzywny orzeczonej za przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe albo nie będąc osobą najbliższą dla skazanego lub ukaranego uiszcza za niego grzywnę lub ofiarowuje mu albo osobie dla niego najbliższej pieniądze na ten cel, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. Zebrane ofiary lub pieniądze uzyskane za zebrane ofiary w naturze a także pieniądze wpłacone na poczet grzywny lub ofiarowane na ten cel podlegają przepadkowi.

§ 4. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji pomocy społecznej lub instytucji kulturalno-oświatowej.

Art. 58.

§ 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

Art. 59. (uchylony).
Art. 60. (uchylony).
Art. 601.

§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.

§ 3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń, podlega karze grzywny.

§ 4. Kto:

1) wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla określonego obszaru górskiego,

1a) prowadzi szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów szkoleń,

2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,

2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,

3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,

4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia,

5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od dnia tego zawieszenia

– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 5. (uchylony).

§ 6. (uchylony).

§ 7. (uchylony).

Art. 602. (uchylony).
Art. 603

§ 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 61.

§ 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia publicznie, używa lub nosi: godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur, co do których został wydany zakaz, albo odznakę lub mundur organizacji prawnie nieistniejącej, albo odznakę lub mundur, na których ustanowienie lub noszenie nie uzyskano wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się przepadek wymienionych w tych przepisach przedmiotów, jak również innych przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, takich jak pieczęcie, stemple, papier firmowy lub bilety wizytowe, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 62. (uchylony).
Art. 63.

§ 1. Kto bez złożenia pisemnego wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wykonuje działalność telekomunikacyjną, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

§ 2. (uchylony).

§ 3. Kto wprowadza do obrotu urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe podlegające obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, nieposiadające wymaganego znaku zgodności, podlega karze grzywny.

§ 4. (uchylony).

Art. 63a.

§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 64.

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Viki
2010-12-18 20:06:57
Odpowiedzi: 1
Czy na klatce schodowej w bloku mieszkalnym na pól piętrze można palić papierosy, jeśli nie, to co grozi osobie palącej ?
Odpowiedzi (1):
Ew
2016-06-02 11:55:00
Zależy co to za blok - komunalny, spółdzielczy, wspólnota mieszkaniowa? W każdym z wymienionych przypadków istnieje/powinien istnieć wewnętrzny regulamin/statut dla budynku, który mówiłby co wolno, a czego nie w danym budynku. Jeśli palenie papierosów na klatce schodowej jest zabronione regulaminem, możesz złożyć skargę do zarządcy budynku, a on powinien podjąć odpowiednie kroki wobec sąsiada.
Dodaj odpowiedź
Judyta
2011-03-30 16:06:19
Odpowiedzi: 2
Czego mogę wymagac od sąsiada notorycznie zakłócającego spokój hałaśliwą muzyką? Czyn ma miejsce we dnie, mieszkamy w domach jednorodzinnych po przeciwnych stronach szosy. Hałas bywa tak duży, że bez problemów przenika przez zamknięte okna. Uniemożliwia mi to nie tylko odpoczynek, ale także pracę, ponieważ pracuję w domu. Sąsiad twierdzi, ze ma prawo robic co chce do 22.00, policja zaś radzi mi założenie sprawy cywilnej w sądzie. Czy w tym przypadku działa art. 51 kodeksu wykroczeń? Czy na jego podstawie mogę się domagac interwencji od policji?
Odpowiedzi (2):
Gość
2011-04-17 09:44:40
Na pewno ma tu zastosowanie art.107 kW.
Dario
2011-12-05 09:49:09
Judyto.
Problem ma podwóje dno. Zarówno lenistwo Policji, jak i ich słaba znajomość przepisów kw oraz kpow.Można wszak wnieść saoistnie sprawę z powództwa - tzw. "szkodliwa" imisja, ale od tego jest ów organ? A w szczególności ów przepis kw, który ceduje to właśnie na Policję w myśl art 17 kpow. Pisząc kolokwialnie - nie daj sobie wciskać ciemnty i calej roboty na siebie, w celu uzuskania oczekiwanego skutku - spokoju. Reasumujac, domagaj się tego. To oni winni być oskarżycielami, chyba, że w ciagu magicznych dni wskażą, ze nie wniosą sprawy - muszą Cię o tym powiadomić na podstawie art 26 i 27 Kpow, sama wtedy możesz wnieść sprawe do Sądu. Ale uwierz, że jak przedstawisz taką opcje, gdzie będą musieli udokumentoweąc swoją niechęć do podęcia kroków - zrobią to w końcu:)
Dodaj odpowiedź
Darek
2011-04-21 09:17:09
Odpowiedzi: 0
Czy są szczegółowe przepisy dotyczące tzw.grillowania w mieście(ogródki,balkony,działki)?
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-05-31 20:40:04
Odpowiedzi: 0
Witam.Jeżeli miejscowosć ma status wsi to od której godziny mozna rano kosic trawę w swoim ogródku.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-06-10 14:10:21
Odpowiedzi: 0
Kto wymyślił takie parlamentarnie ujmując "cudo"?

Art. 57.

§ 1. Kto organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar na uiszczenie grzywny orzeczonej za przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe albo nie będąc osobą najbliższą dla skazanego lub ukaranego uiszcza za niego grzywnę lub ofiarowuje mu albo osobie dla niego najbliższej pieniądze na ten cel, podlega karze aresztu albo grzywny.
Dodaj odpowiedź
darek
2011-07-22 11:39:05
Odpowiedzi: 1
czy jest kara grzywny za niekoszenie trawy na terenie prywatnym ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-09-15 19:09:13
To zależy czy to niekoszenie zostanie uznane za bałagan czy nie. Może być też tak, że wysoka trawa na posesji prywatnej ogranicza widoczność np. kierowcom, wtegy jak najbardziej może właściciel posesji być ukarany jak nakaz wykoszenie nie zostanie wykonany.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-08-25 22:35:00
Odpowiedzi: 1
anonimowe zgłoszenie o na art.51... czy może zostać nie przyjęte przez polije, czy jest jakiś przepis na który mozna się powołać, nie chcąc udzielać inforacji o sowich danych osobowych policji?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-09-14 20:10:56
Nie jest to zła wola policjantów, że takiego zgłoszenia nie chcą, czy też niechętnie przyjmują. W myśl tego artykułu, musi być osoba poszkodowana ( której hałas zakłóca spokój). Sądy nie chcą rozpatrywać zdarzenie na podstawie notatki Policjanta, czy też świadka - Policjanta będącego na służbie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-10-06 20:21:24
Odpowiedzi: 1
Czy ktoś się orientuje w którym kodeksie jest zapisane, że osobom poniżej 18 roku życia nie wolno palić papierosów, pić alkoholu itp.?
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-01-13 21:08:41
Ustawa wychowaniu w trzeźwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-11-08 10:59:59
Odpowiedzi: 1
w jakim terminie należy powiadomic o wykroczeniu
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-20 22:40:29
jak najszybciej, karalnosc wykroczenia przedawnia sie po 2 latach od popełnienia
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-08-04 19:24:21
Odpowiedzi: 0
Witam.
Mam pytanie odnośnie koszenia trawnika:
Jak często mogę kosić trawnik na własnej posesji, i w jakich godzinach mogę to robić ?
Dodaj odpowiedź
Dorota
2013-11-23 14:57:29
Odpowiedzi: 0
Przepisy jakiej ustawy ( i które artykuły, paragrafy, punkty) dotyczą zakłócania ciszy i spokoju poprzez używanie urządzeń, powodujących drgania, wstrząsy, nadmierny hałas przenoszone do sąsiednich mieszkań?
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-01-06 13:15:44
Odpowiedzi: 1
czy kasjerka morze 16 latkowi nie sprzedać zapalniczki jeśli nie to pod jakim artykułem
zc


Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-14 12:20:39
"czy kasjerka morze" a Morze Bałtyckie czy Sargassowe?
Dodaj odpowiedź
Maria
2014-08-13 19:33:10
Odpowiedzi: 1
Czy używanie przekleństw w miejscu publicznym podlega karze?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-11-27 18:01:33
tak z art 141 uzywanie slów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-13 22:35:12
Odpowiedzi: 0
Art.52 §1 pkt.5 co za to mi grozi jeśli będę pierwszy raz karany.
Dodaj odpowiedź
krzysztof
2015-02-03 18:34:40
Odpowiedzi: 0
co to za artykul art.13 u.o.z.t
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-27 05:38:53
Odpowiedzi: 0
Czy mozna wymierzyc kare grzywny zaocznie, bez kontaktu i skutecznego zawiadomienia ukaranego?
Dodaj odpowiedź
gaweda
2015-08-29 20:10:55
Odpowiedzi: 0
jaka jest definicja "miejsca publicznego", o ktorym mowa w art. 49 kkw
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-11-16 12:05:29
Odpowiedzi: 1
W 2015 do art. 63a dodano "podżeganie i pomocnictwo sa karalne" http://www.arslege.pl/bezprawne-umieszczenie-ogloszenia-lub-plakatu/k11/a3474/
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-02 09:32:01
Co grozi komuś kto wziął nieswoje zdjęcia i wysłał obcej osobie.
Dodaj odpowiedź
Jan
2015-11-18 12:53:30
Odpowiedzi: 0
Czy wykroczeniem jest parkowanie pojazdu silnikowego napędzanego oleje bezpośrednio przy ścianie mojego budynku przy oknie,przez właściciela sąsiedniej działki.Pojazd jest uruchamiany,czasem pracuje stojąc w miejscu.
Dodaj odpowiedź
Jan
2015-11-18 12:54:42
Odpowiedzi: 0
Czy wykroczeniem jest parkowanie pojazdu silnikowego napędzanego olejem bezpośrednio przy ścianie mojego budynku przy oknie,przez właściciela sąsiedniej działki.Pojazd jest uruchamiany,czasem pracuje stojąc w miejscu.
Dodaj odpowiedź
Ola
2018-05-24 19:41:11
Odpowiedzi: 0
Co oznacza sygnatura na wezwaniu z policji jako swiadek w sprawie D.5601
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
sądy pomorskie sądy zachodniopomorskie sądy warmińsko-mazurskie sądy podlaskie sądy mazowieckie sądy kujawsko-pomorskie sądy wielkopolskie sądy lubuskie sądy lubelskie sądy łódzkie sądy dolnośląskie sądy opolskie sądy śląskie sądy świętokrzyskie sądy podkarpackie sądy małopolskie